Bộ chuyển đổi dòng điện VIPS 97

Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện, chuyển đổi tín hiện đầu vào dạng dòng điện AC A : 0 – 1A, 5A (Direct); CTR / 1A CTR / 5A