Bộ hòa đồng bộ hàng hải RDM 2.0 Marine

Liên hệ

RDM 2.0 MARINE là một màn hình hiển thị từ xa, kết hợp với GENSYS 2.0 CORE MARINE, cho phép điều khiển một hoặc nhiều máy phát điện.

RDM 2.0 MARINE kết nối với GENSYS 2.0 CORE MARINE. Nó có thể được sử dụng như một điều khiển bổ sung với GENSYS 2.0 MARINE.