Bộ hòa đồng bộ Easygen 3000XT Series

Liên hệ

Dòng EasYgen 3000XT có giá trị cho các ứng dụng hòa đồng đơn giản cũng như các ứng dụng hòa đồng bộ phức tạp. Dòng EasYgen 3000XT có thể điều khiển tối đa 32 máy phát điện được kết nối trong mạng với trình tự tự động.