Bộ hòa đồng bộ Master 2.0

Liên hệ

Master 2.0 là bộ hòa đồng bộ nhà máy điện cho các bộ hòa phát điện song song với một hoặc một số nguồn điện lưới.